Αιωροπτερισμός

Αιωροπτερισμός
Όταν πετάς, ένα από τα όνειρα της ανθρωπότητας γίνεται πραγματικότητα. Γι αυτό πέτα για την ζωή. Κάνε τον κόσμο λίγο πιο ποιοτικό. Δίδαξε τους ανθρώπους να πετούν. Δώσε τους την δυνατότητα να νοιώσουν την απόλυτη αίσθηση μέσα από τον αθλητισμό.

Aviation sayings. Αεροπορικές παροιμίες.

When in doubt, hold on to your altitude. No-one has ever collided with the sky.

Όταν έχεις αμφιβολίες στηρίξου στο υψόμετρο σου. Κανένας δεν συγκρούστηκε ποτέ με τον αέρα.

Try to learn from the mistakes of others. You won't live long enough to make all of them yourself.

Προσπάθησε να μάθεις από τα λάθη των άλλων. Δεν θα ζήσεις αρκετά για να τα κάνεις όλα μόνος σου.

Airspeed, altitude or brains: Two are always needed to successfully complete the flight.

Ταχύτητα, υψόμετρο και μυαλό. Δύο από αυτά είναι πάντα απαραίτητα για να ολοκληρώσεις μια πτήση.

If you're faced with a forced landing, fly the thing as far into the crash as possible.

Αν πρέπει να αντιμετωπίσεις μια αναγκαστική προσγείωση, πέτα όσο πιο μακρυά μπορείς πριν καρφωθείς.

Try to stay in the middle of the air. Do not go near the edges of it. The edges of the air can be recognized by the appearance of ground, buildings, sea, trees and interstellar space. It is much more difficult to fly there.

Προσπάθησε να μείνεις στη μέση του αέρα. Μην πηγαίνεις κοντά στις άκρες του. Οι άκρες του αέρα μπορούν να αναγνωριστούν από την εμφάνιση εδάφους, κτιρίων, δέντρων και μεσοαστρικού διαστήματος. Είναι πολύ πιο δύσκολο να πετάξεις εκεί.

The three most common expressions in aviation are, "Why is it doing that?", "Where are we?" and "Oh Crap".

Οι τρεις πιο δημοφιλείς εκφράσεις στην αεροπορία είναι: "Γιατί το κάνει αυτό;", "Που είμαστε;", και "Ωχ σκατά!".

Weather forecasts are horoscopes with numbers.

Η πρόγνωση του καιρού είναι σαν το ωροσκόπιο, αλλά με νούμερα.

A smooth landing is mostly luck; two in a row is all luck; three in a row is prevarication.

Μια ομαλή προσγείωση είναι κυρίως τύχη. Δύο στη σειρά είναι απόλυτη τύχη. Τρεις στη σειρά είναι ψέμα.

I remember when sex was safe and flying was dangerous.

Θυμάμαι τότε που το σεξ ήταν ασφαλές και το πέταγμα επικίνδυνο.

We have a perfect record in aviation: we never left one up there!

Έχουμε ένα απόλυτο ρεκόρ στην αεροπορία. Ποτέ δεν αφήσαμε κάποιον εκεί πάνω.

Flashlights are tubular metal containers kept in a flight bag for the purpose of storing dead batteries.

Ο φακός είναι ένα κυλινδρικό δοχείο για να αποθηκεύεις τις άδειες μπαταρίες.

Aviation in itself is not dangerous. But to an even greater degree than the sea, it is terribly unforgiving of any carelessness, incapacity or neglect.

Η αεροπορία δεν είναι από τη φύση της επικίνδυνη. Αλλά σε έναν πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την θάλασσα, είναι τρομερά ανηλεής σε κάθε αδιαφορία, ανικανότητα ή αμέλεια.

A 'good' landing is one from which you can walk away. A 'great' landing is one after which they can use the aeroplane again.

Μια καλή προσγείωση είναι αυτή από την οποία μπορείς να φύγεις περπατώντας. Μία άριστη προσγείωση είναι αυτή που μπορείς έπειτα να ξαναχρησιμοποιήσεις το αεροσκάφος σου.

Every takeoff is optional. Every landing is mandatory... in other words, for every take-off, there WILL be a landing.

Κάθε απογείωση είναι προαιρετική. Κάθε προσγείωση όμως είναι υποχρεωτική.

If you push the stick forward, the houses get bigger. If you pull the stick back, they get smaller. That is, unless you keep pulling the stick all the way back, then they get bigger again.

Αν σπρώξειες το λεβιέ μπροστά, τα σπίτια μεγαλώνουν. Αν το τραβήξεις πίσω, μικραίνουν, εκτός και αν συνεχίσεις να το τραβάς, οπότε μεγαλώνουν και πάλι.

Flying isn't dangerous. Crashing is what's dangerous.

Το πέταγμα δεν είναι επικίνδυνο. Η σύγκρουση είναι.

One of the most important skills that a pilot must develop is the skill to ignore those things that were designed by non-pilots to get the pilot's attention.

Ένα από τα πιο σημαντικά προσόντα που πρέπει να αναπτύξει ένας πιλότος είναι το να αγνοεί αυτά που έχουν σχεδιαστεί από μη πιλότους για να του τραβούν την προσοχή.


It's always better to be down on the ground wishing you were up in the air than up in the air wishing you were down on the ground.

Είναι πάντα καλύτερα να είσαι κάτω στη Γη και να εύχεσαι να ήσουν στον αέρα, παρά να είσαι στον αέρα και να εύχεσαι να ήσουν στη Γη.

The probability of survival is inversely proportional to the angle of arrival. Large angle of arrival, small probability of survival and vice versa.

Η πιθανότητα επιβίωσης είναι αντιστρόφως ανάλογη με την γωνία καθόδου. Μεγάλη γωνία καθόδου - μικρή πιθανότητα επιβίωσης και το αντίθετο.

Always try to keep the number of landings you make equal the number of take-offs you've made.

Πάντα προσπάθησε να κρατήσεις τον αριθμό προσγειώσεων ίσο με τον αριθμό απογειώσεων που έχεις κάνει.

A meteorologist is just a common person who went to school long enough to be paid to guess what the weather is going to be.

Ο μετεωρολόγος είναι ένας κανονικός άνθρωπος που πήγε στο σχολείο αρκετά ώστε να πληρώνεται για να μαντεύει πως θα είναι ο καιρός.

You start with a bag full of luck and an empty bag of experience. The trick is to fill the bag of experience before you empty the bag of luck.

Ξεκινάς με μια τσάντα γεμάτη τύχη και με μια άλλη τσάντα άδεια από εμπειρίες. Το κόλπο είναι να γεμίσεις την τσάντα με τις εμπειρίες πριν αδειάσει η τσάντα με την τύχη.

Good judgment comes from experience. Unfortunately, experience usually comes from bad judgment.

Η ορθή κρίση έρχεται από την εμπειρία. Δυστυχώς, η εμπειρία συνήθως προέρχεται από την λανθασμένη κρίση.

Keep looking around. There's always something you've missed.

Κοίτα συνεχώς γύρω σου. Υπάρχει πάντα κάτι που σου έχει ξεφύγει.

Remember, gravity is not just a good idea. It's the law. And it's not subject to repeal.

Θυμήσου. Η βαρύτητα δεν είναι απλά μια καλή ιδέα. Και δεν ανακαλείται.

There are old pilots and there are bold pilots. However, there are no old, bold pilots.

Υπάρχουν γέροι πιλότοι και θρασείς πιλότοι. Ωστόσο δεν υπάρχουν θρασείς γέροι πιλότοι.

If you're ever faced with a forced landing at night, turn on the landing lights to see the landing area. If you don't like what you see, turn' em back off.

Αν ποτέ αντιμετωπίσεις μια βραδυνή αναγκαστική προσγείωση, άναψε τα φώτα προσγείωσης. Αν δεν σ' αρέσει αυτό που θα δεις, τότε ξανασβήστα.

Always remember you fly an aeroplane with your head, not your hands.

Πάντα να θυμάσαι να πετάς το αεροπλάνο σου με το κεφάλι, όχι με τα χέρια.

Those who hoot with the owls by night, should not fly with the eagles by day.

Αυτοί που κράζουν με τις κουκουβάγιες την νύχτα, δεν πρέπει να πετάν με τους αετούς την μέρα.There are three simple rules for making a smooth landing. Unfortunately, no one knows what they are.

Υπάρχουν τρεις απλοί κανόνες για μια ομαλή προσγείωση. Δυστυχώς κανένας δεν τους γνωρίζει.

A thunderstorm is never as bad on the inside as it appears on the outside. It's worse.

Μια καταιγίδα δεν είναι ποτέ τόσο άσχημη από μέσα όσο φαίνεται από έξω. Είναι χειρότερη.

I know there's a lot of money in aviation because I put it there.

Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά λεφτά στην αεροπορία γιατί τα έχω βάλει εκεί.

It's easy to make a small fortune in aviation. You just start off with a large fortune.

Είναι εύκολα να κάνεις μια μικρή περιουσία στην αεροπορία. Ξεκινάς με μια μεγάλη.


A male pilot is a confused soul who talks about women when he's flying, and about flying when he's with a woman.

Ένας άντρας πιλότος είναι μια μπερδεμένη ψυχή που μιλάει για γυναίκες όταν πετάει και για πέταγμα όταν είναι με γυναίκες.

A fool and his money are soon flying more aircraft than he can handle.

Ένας ανόητος και τα λεφτά του σύντομα πετούν περισσότερα αεροσκάφη από όσα μπορούν να χειριστούν.Speed is life. Altitude is life insurance

Η ταχύτητα είναι ασφάλεια. Το υψόμετρο είναι ασφάλεια ζωής.

I give that landing a 9 . . . on the Richter scale.

Βαθμολογώ αυτήν την προσγείωση με 9... στην κλίμακα Ρίχτερ.

If we are what we eat, then some pilots should eat more chicken.

Αν είμαστε αυτό που τρώμε, τότε κάποιοι πιλότοι θα έπρεπε να τρώνε περισσότερα πουλερικά.

Don't forget to keep the blue side up.

Μην ξεχνάς να κρατάς την γαλάζια μεριά επάνω.